Dolnośląska liga IPSC

DOLNOŚLĄSKA
LIGA IPSC

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA DOLNOŚLĄSKIEJ LIGI IPSC 2024

 1. Dolnośląska Liga IPSC (zwana dalej DSLIPSC) powstała jako inicjatywa dolnośląskich klubów strzeleckich w zakresie sportowej rywalizacji w zawodach strzeleckich
 2. DSLIPSC ma na celu popularyzację strzelectwa dynamicznego, jakim jest IPSC, w szczególności w regionie Województwa Dolnośląskiego.
 3. Organizatorami zawodów wchodzących w skład DSLIPSC są: AGAT Złotoryja, BK Jelenia Góra, LUPUS Zgorzelec, STRZELEC Jelenia Góra, KOBE Jelcz Laskowice  które powołują Zespół Organizacyjny (zwany dalej Organizatorem). Do zadań Organizatora należy:
  3.1. Prowadzenie rankingu DSLIPSC,
  3.2. Kontakty z organizatorami zawodów we współpracujących klubach,
  3.3. Kontakty ze sponsorami,
  3.4. Promocję DSLIPSC na portalach społecznościowych, w tym prowadzenie stron, kont i profili DSLIPSC w mediach społecznościowych,
  3.5. Przygotowanie podsumowania i przeprowadzenie DSLIPSC;
  3.6. Opracowanie i praca nad koniecznymi zmianami regulaminów.
 4. DSLIPSC obejmuje cykl 10 zawodów, za których organizację odpowiedzialność ponoszą w/w kluby (dwie edycje w kalendarzu zawodów na każdy klub). Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami IPSC na poziomie 1 (level 1).
 5. Do udziału w zawodach uprawnieni są zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS oraz zawodnicy zagraniczni, posiadający stosowne uprawnienia związków strzeleckich swojego kraju.
 6. DSLIPSC obejmuje zawody rozgrywane w klasach sprzętowych pistoletowych oraz PCC. Zawodnik może wziąć udział w danych zawodach w jednej klasie sprzętowej pistoletowej oraz dodatkowo w PCC. Do otwarcia klasy wymagane jest zarejestrowanie się co najmniej pięciu zawodników.
 7. Klasyfikacja generalna DSLIPSC
  7.1. W ramach DSLIPSC prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (ranking). Ranking prowadzony będzie w każdej klasie sprzętowej (pistoletowej i PCC).
  7.2. Do rankingu będzie branych 5 najlepszych wyników danego zawodnika w danej klasie sprzętowej. Punktacja rankingowa to punkty procentowe z zawodów. W przypadku remisu brane będą pod uwagę zdobyte punkty według punktacji IPSC z zawodów.
  7.3. Zawodnik może uczestniczyć w rankingu jedynie w jednej klasie sprzętowej pistoletu oraz PCC. Na potrzeby rankingu, wzięta pod uwagę będzie klasa sprzętowa, w której w danym sezonie zawodnik wystartował jako pierwszej.
  7.4. Warunkiem zaliczenia wyniku zawodnika do klasyfikacji generalnej będzie otwarcie klasy podczas danych zawodów.
 8. Nagrody
  8.1. Dla zwycięzców (miejsca od I do III) poszczególnych zawodów, pod warunkiem otwarcia danej klasy organizator przewiduje statuetki oraz nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów DSLIPSC. Podział klas na kategorie oraz uhonorowanie zwycięzców w kategoriach wiekowych (i/lub LADY) zależeć będzie od indywidualnych decyzji organizującego zawody klubu i będzie ogłaszany stosownie wcześniej.
  8.2. Dla zwycięzców klasyfikacji generalnej w poszczególnych klasach sprzętowych przewidziane są statuetki oraz nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów DSLIPSC.
  8.3. Na zakończenie każdej edycji ligi (zawodów organizowanych w klubach) zostanie przeprowadzona zostanie „tombola”. Obecni na zakończeniu zawodnicy, w drodze losowania, będą mogli wziąć udział w konkursie, w którym nagrodami będą upominki ufundowane przez sponsorów DSLIPSC.
  8.4. Podczas uroczystego podsumowania DSLIPSC (w czasie ostatnich zawodów z kalendarza) zostanie przeprowadzona „Główna tombola”. Do wzięcia udziału w głównej tomboli uprawnieni będą wszyscy zawodnicy, którzy zostaną sklasyfikowani w co najmniej pięciu (5) zawodach Ligi, w tym co najmniej po jednym razie w każdym z klubów współorganizujących DSLIPSC. Zawodnicy, w drodze losowania, będą mogli wziąć udział w konkursie, w którym nagrodami będą upominki ufundowane przez sponsorów DSLIPSC oraz nagroda główna. W przypadku nagrody głównej zawodnika może reprezentować jego pełnomocnik.
 9. Zakres stosowania regulaminu.
  Niniejszy Regulamin określa jedynie zasady klasyfikacji zawodów jako zawodów DSLIPSC oraz zasady prowadzonej punktacji rankingowej.
 10. Wyłączenie odpowiedzialności.
  Celem uniknięcia wątpliwości, za przebieg poszczególnych zawodów i zdarzenia mające miejsce w ich trakcie całkowitą odpowiedzialność ponoszą kluby, w których organizowane jest wydarzenie. Przy prowadzeniu punktacji rankingowej, Organizator opiera się na danych otrzymanych od organizatorów zawodów.
 11. Interpretacja.
  W kwestiach nieujętych w Regulaminie obowiązują właściwe przepisy IPSC oraz PZSS. Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wydawanie wiążących wskazówek, zaleceń i wyjaśnień należy do Organizatora.
 12. Wejście w życie.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

DOLNOŚLĄSKA LIGA IPSC 2024